AVA là gì? Nghĩa của từ ava

AVA là gì?

AVA“American Viticultural Area” trong tiếng Anh.

AVA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVA“American Viticultural Area”.

American Viticultural Area: Khu văn hóa Hoa Kỳ.

Một số kiểu AVA viết tắt khác:

Avar language: Ngôn ngữ Avar.
mã ISO 639-2: ava.

Giải thích ý nghĩa của AVA

AVA có nghĩa “American Viticultural Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu văn hóa Hoa Kỳ”.