AVDLR là gì? Nghĩa của từ avdlr

AVDLR là gì?

AVDLR“Aviation Depot Level Repair” trong tiếng Anh.

AVDLR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVDLR“Aviation Depot Level Repair”.

Aviation Depot Level Repair: Sửa chữa cấp kho hàng không.

Giải thích ý nghĩa của AVDLR

AVDLR có nghĩa “Aviation Depot Level Repair”, dịch sang tiếng Việt là “Sửa chữa cấp kho hàng không”.