AVE là gì? Nghĩa của từ ave

AVE là gì?

AVE“Avestan language” trong tiếng Anh.

AVE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVE“Avestan language”.

Avestan language: Ngôn ngữ Avestan.
mã ISO 639-2: ave.

Giải thích ý nghĩa của AVE

AVE có nghĩa “Avestan language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Avestan”.