AVG là gì? Nghĩa của từ avg

AVG là gì?

AVG“Average” trong tiếng Anh.

AVG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVG“Average”.

Average: Trung bình.

Một số kiểu AVG viết tắt khác:

American Volunteer Group: Nhóm tình nguyện viên Hoa Kỳ.

Asia Venture Group: Tập đoàn Liên doanh Châu Á.

Anti-Virus Guard: Bảo vệ chống vi-rút.

Aminoethoxyvinylglycine.

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft.

Arteriovenous graft: Ghép động mạch.

Anti-Virulence Genes: Gien chống đầy hơi.

Analog Vector Generator: Máy phát vector tương tự.

Giải thích ý nghĩa của AVG

AVG có nghĩa “Average”, dịch sang tiếng Việt là “Trung bình”.