AVIM là gì? Nghĩa của từ avim

AVIM là gì?

AVIM“Aviation Intermediate Maintenance” trong tiếng Anh.

AVIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVIM“Aviation Intermediate Maintenance”.

Aviation Intermediate Maintenance: Bảo dưỡng trung gian hàng không.

Giải thích ý nghĩa của AVIM

AVIM có nghĩa “Aviation Intermediate Maintenance”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo dưỡng trung gian hàng không”.