AVLB là gì? Nghĩa của từ avlb

AVLB là gì?

AVLB“Armoured Vehicle Launched Body” trong tiếng Anh.

AVLB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVLB“Armoured Vehicle Launched Body”.

Armoured Vehicle Launched Body: Cơ thể phóng xe bọc thép.

Giải thích ý nghĩa của AVLB

AVLB có nghĩa “Armoured Vehicle Launched Body”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ thể phóng xe bọc thép”.