AVN là gì? Nghĩa của từ avn

AVN là gì?

AVN“Avascular necrosis” trong tiếng Anh.

AVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVN“Avascular necrosis”.

Avascular necrosis: Hoại tử mạch máu.

Một số kiểu AVN viết tắt khác:

Adult Video News: Tin tức video dành cho người lớn.

Australian Vaccination Network: Mạng lưới tiêm chủng Úc.

American Values Network: Mạng lưới các giá trị Hoa Kỳ.

African Very Long Baseline Interferometry Network: Mạng giao thoa kế đường cơ sở rất dài của Châu Phi.

Army Aviation Corps: Quân đoàn hàng không.

Atrioventricular node: Nút nhĩ thất.

Alien vs Ninja: Người ngoài hành tinh vs Ninja.

Australian Vaccination-risks Network: Mạng lưới các rủi ro khi tiêm chủng của Úc.

Avionics.

Adult Video Network: Mạng video dành cho người lớn.

Aviation: Hàng không.

Ameritech Virtual Network: Mạng ảo Ameritech.

Giải thích ý nghĩa của AVN

AVN có nghĩa “Avascular necrosis”, dịch sang tiếng Việt là “Hoại tử mạch máu”.