AVPL là gì? Nghĩa của từ avpl

AVPL là gì?

AVPL“Adani Vizhinjam Port” trong tiếng Anh.

AVPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVPL“Adani Vizhinjam Port”.

Adani Vizhinjam Port: Cảng Adani Vizhinjam.

Giải thích ý nghĩa của AVPL

AVPL có nghĩa “Adani Vizhinjam Port”, dịch sang tiếng Việt là “Cảng Adani Vizhinjam”.