AVVO là gì? Nghĩa của từ avvo

AVVO là gì?

AVVO“Acute Vaginal Venereal Outbreak” trong tiếng Anh.

AVVO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AVVO“Acute Vaginal Venereal Outbreak”.

Acute Vaginal Venereal Outbreak: Bùng phát hoa liễu âm đạo cấp tính.

Giải thích ý nghĩa của AVVO

AVVO có nghĩa “Acute Vaginal Venereal Outbreak”, dịch sang tiếng Việt là “Bùng phát hoa liễu âm đạo cấp tính”.