AWACS là gì? Nghĩa của từ awacs

AWACS là gì?

AWACS“Airborne Warning And Control System” trong tiếng Anh.

AWACS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWACS“Airborne Warning And Control System”.

Airborne Warning And Control System: Hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không.

Giải thích ý nghĩa của AWACS

AWACS có nghĩa “Airborne Warning And Control System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không”.