AWL là gì? Nghĩa của từ awl

AWL là gì?

AWL“Academic Word List” trong tiếng Anh.

AWL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWL“Academic Word List”.

Academic Word List: Danh sách từ học thuật.

Một số kiểu AWL viết tắt khác:

Alliance for Workers' Liberty: Liên minh vì quyền tự do của người lao động.

Adani Wilmar Limited.

American Woman's League: Giải đấu của phụ nữ Mỹ.

Alaska Wilderness League: Giải đấu hoang dã Alaska.

Australasian Wireless Limited.

American Whist League: Giải đấu huýt sáo của Mỹ.

Academy of World Languages: Học viện Ngôn ngữ Thế giới.

Academy of Women Leaders: Học viện Nữ lãnh đạo.

Absconding Without Leave: Vắng mặt Không nghỉ phép.

Absent Without Leave: Vắng mặt Không nghỉ phép.

Giải thích ý nghĩa của AWL

AWL có nghĩa “Academic Word List”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách từ học thuật”.