AWOL là gì? Nghĩa của từ awol

AWOL là gì?

AWOL“Absent Without Official Leave / Absent WithOut Leave” trong tiếng Anh.

AWOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWOL“Absent Without Official Leave / Absent WithOut Leave”.

Absent Without Official Leave / Absent WithOut Leave: Vắng mặt mà không cần nghỉ phép chính thức / Vắng mặt có nghỉ phép.
Thuật ngữ sử dụng nhiều trong quân đội, đó là những người lính đã rời đơn vị mà không xin phép, tuy nhiên không hẳn là có ý định đào ngũ. Hoặc, nó còn đề cập đến những cá nhân vắng mặt ở những nơi đáng lẽ ra phải có mặt.

Một số kiểu AWOL viết tắt khác:

Alcohol without liquid: Rượu không chất lỏng.
Tên của một phương pháp trong việc quản lý rượu.

Giải thích ý nghĩa của AWOL

AWOL có nghĩa “Absent Without Official Leave / Absent WithOut Leave”, dịch sang tiếng Việt là “Vắng mặt mà không cần nghỉ phép chính thức / Vắng mặt có nghỉ phép”.