AWSIM là gì? Nghĩa của từ awsim

AWSIM là gì?

AWSIM“Air Warfare SIMulation” trong tiếng Anh.

AWSIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWSIM“Air Warfare SIMulation”.

Air Warfare SIMulation: Mô phỏng chiến tranh hàng không.

Giải thích ý nghĩa của AWSIM

AWSIM có nghĩa “Air Warfare SIMulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng chiến tranh hàng không”.