AWST là gì? Nghĩa của từ awst

AWST là gì?

AWST“Australian Western Standard Time” trong tiếng Anh.

AWST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AWST“Australian Western Standard Time”.

Australian Western Standard Time: Giờ chuẩn Tây Úc.

Giải thích ý nghĩa của AWST

AWST có nghĩa “Australian Western Standard Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ chuẩn Tây Úc”.