AY là gì? Nghĩa của từ ay

AY là gì?

AY“Antarctica” trong tiếng Anh.

AY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AY“Antarctica”.

Antarctica: Nam Cực.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Một số kiểu AY viết tắt khác:

Aymara language: Ngôn ngữ Aymara.
mã ISO 639-1: ay.

Giải thích ý nghĩa của AY

AY có nghĩa “Antarctica”, dịch sang tiếng Việt là “Nam Cực”.