AYBABTU là gì? Nghĩa của từ aybabtu

AYBABTU là gì?

AYBABTU“All Your Base Are Belong To Us” trong tiếng Anh.

AYBABTU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AYBABTU“All Your Base Are Belong To Us”.

All Your Base Are Belong To Us: Tất cả các cơ sở của bạn là thuộc về chúng tôi.

Giải thích ý nghĩa của AYBABTU

AYBABTU có nghĩa “All Your Base Are Belong To Us”, dịch sang tiếng Việt là “Tất cả các cơ sở của bạn là thuộc về chúng tôi”.