AYP là gì? Nghĩa của từ ayp

AYP là gì?

AYP“Adequate Yearly Progress” trong tiếng Anh.

AYP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AYP“Adequate Yearly Progress”.

Adequate Yearly Progress: Tiến độ hàng năm đầy đủ.

Một số kiểu AYP viết tắt khác:

Aster Yellows Phytoplasma: Aster vàng Phytoplasma.

Alliance Youth Philippines: Liên minh thanh niên Philippines.

Adventist Young Professionals: Chuyên gia trẻ Adventist.

Alaska–Yukon–Pacific: Alaska – Yukon – Thái Bình Dương.

Adequate Yearly Performance: Hiệu suất hàng năm đầy đủ.

Art of Yoga Project: Dự án Nghệ thuật Yoga.

Alberta Youth Parliament: Nghị viện Thanh niên Alberta.

Award for Young People: Giải thưởng dành cho người trẻ.

Asian Youth Program: Chương trình Thanh niên Châu Á.

Giải thích ý nghĩa của AYP

AYP có nghĩa “Adequate Yearly Progress”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến độ hàng năm đầy đủ”.