AZUR là gì? Nghĩa của từ azur

AZUR là gì?

AZUR“Actions en zone urbaine” trong tiếng Anh.

AZUR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AZUR“Actions en zone urbaine”.

Actions en zone urbaine: Actions en zone urbaine.
Tiếng Pháp, Hoạt động đô thị.

Giải thích ý nghĩa của AZUR

AZUR có nghĩa “Actions en zone urbaine”, dịch sang tiếng Việt là “Actions en zone urbaine”.