B/F là gì? Nghĩa của từ b/f

B/F là gì?

B/F“Before” trong tiếng Anh.

B/F là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng B/F“Before”.

Before: Trước.

Giải thích ý nghĩa của B/F

B/F có nghĩa “Before”, dịch sang tiếng Việt là “Trước”.