B2E là gì? Nghĩa của từ b2e

B2E là gì?

B2E“Business-to-employee electronic commerce” trong tiếng Anh.

B2E là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng B2E“Business-to-employee electronic commerce”.

Business-to-employee electronic commerce: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với nhân viên.

Giải thích ý nghĩa của B2E

B2E có nghĩa “Business-to-employee electronic commerce”, dịch sang tiếng Việt là “Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với nhân viên”.