BADD là gì? Nghĩa của từ badd

BADD là gì?

BADD“Battlefield Awareness and Data Dissemination” trong tiếng Anh.

BADD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BADD“Battlefield Awareness and Data Dissemination”.

Battlefield Awareness and Data Dissemination: Nhận thức về chiến trường và phổ biến dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của BADD

BADD có nghĩa “Battlefield Awareness and Data Dissemination”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận thức về chiến trường và phổ biến dữ liệu”.