BAFTA là gì? Nghĩa của từ bafta

BAFTA là gì?

BAFTA“British Academy of Film and Television Arts” trong tiếng Anh.

BAFTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAFTA“British Academy of Film and Television Arts”.

British Academy of Film and Television Arts: Học viện Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh.

Giải thích ý nghĩa của BAFTA

BAFTA có nghĩa “British Academy of Film and Television Arts”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh”.