BAK là gì? Nghĩa của từ bak

BAK là gì?

BAK“Bashkir language” trong tiếng Anh.

BAK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BAK“Bashkir language”.

Bashkir language: Ngôn ngữ Bashkir.
mã ISO 639-2.

Giải thích ý nghĩa của BAK

BAK có nghĩa “Bashkir language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Bashkir”.