BANESTO là gì? Nghĩa của từ banesto

BANESTO là gì?

BANESTO“Banco Español de Crédito” trong tiếng Anh.

BANESTO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BANESTO“Banco Español de Crédito”.

Banco Español de Crédito: Banco Español de Crédito.
tiếng Tây Ban Nha, "Ngân hàng tín dụng Tây Ban Nha".

Giải thích ý nghĩa của BANESTO

BANESTO có nghĩa “Banco Español de Crédito”, dịch sang tiếng Việt là “Banco Español de Crédito”.