BANG là gì? Nghĩa của từ bang

BANG là gì?

BANG“Bits, Atoms, Neurons, Genes” trong tiếng Anh.

BANG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BANG“Bits, Atoms, Neurons, Genes”.

Bits, Atoms, Neurons, Genes: Bits, nguyên tử, tế bào thần kinh, gen.

Giải thích ý nghĩa của BANG

BANG có nghĩa “Bits, Atoms, Neurons, Genes”, dịch sang tiếng Việt là “Bits, nguyên tử, tế bào thần kinh, gen”.