BARD là gì? Nghĩa của từ bard

BARD là gì?

BARD“Binational Agricultural Research and Development fund” trong tiếng Anh.

BARD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BARD“Binational Agricultural Research and Development fund”.

Binational Agricultural Research and Development fund: Quỹ Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Binational.
giữa Mỹ và Israel.

Giải thích ý nghĩa của BARD

BARD có nghĩa “Binational Agricultural Research and Development fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Binational”.