BARDA là gì? Nghĩa của từ barda

BARDA là gì?

BARDA“Biomedical Advanced Research and Development Authority” trong tiếng Anh.

BARDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BARDA“Biomedical Advanced Research and Development Authority”.

Biomedical Advanced Research and Development Authority: Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Nâng cao Y sinh.

Giải thích ý nghĩa của BARDA

BARDA có nghĩa “Biomedical Advanced Research and Development Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Nâng cao Y sinh”.