BBCVT là gì? Nghĩa của từ bbcvt

BBCVT là gì?

BBCVT“Bộ Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.

BBCVT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBCVT“Bộ Bưu chính Viễn thông”.

Bộ Bưu chính Viễn thông.

Giải thích ý nghĩa của BBCVT

BBCVT có nghĩa “Bộ Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.