BBT là gì? Nghĩa của từ bbt

BBT là gì?

BBT“Ban biên tập” trong tiếng Việt.

BBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBT“Ban biên tập”.

Ban biên tập.

Giải thích ý nghĩa của BBT

BBT có nghĩa “Ban biên tập” trong tiếng Việt.