BBYO là gì? Nghĩa của từ bbyo

BBYO là gì?

BBYO“B'nai B'rith Youth Organization” trong tiếng Anh.

BBYO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BBYO“B'nai B'rith Youth Organization”.

B'nai B'rith Youth Organization: Tổ chức Thanh niên B'nai B'rith.

Giải thích ý nghĩa của BBYO

BBYO có nghĩa “B'nai B'rith Youth Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Thanh niên B'nai B'rith”.