BC là gì? Nghĩa của từ bc

BC là gì?

BC“Bán công” trong tiếng Việt, “Before Christ” trong tiếng Anh.

BC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BC“Bán công”, “Before Christ”.

Bán công.

Before Christ: Trước Công Nguyên.

Một số kiểu BC viết tắt khác:

Blind Copy: Bản sao mù.
trong em Retail.

Boston College: Cao đẳng Boston.

British Columbia: British Columbia.
ký hiệu bưu chính.

Botswana: Botswana.
mã quốc gia FIPS 10-4, từ Bechuanaland.

Bưu chính.

Giải thích ý nghĩa của BC

VIỆT NGỮ.

BC có nghĩa “Bán công” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

BC có nghĩa “Before Christ”, dịch sang tiếng Việt là “Trước Công Nguyên”.