BCĐ là gì? Nghĩa của từ bcđ

BCĐ là gì?

BCĐ“Ban chỉ đạo” trong tiếng Việt.

BCĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCĐ“Ban chỉ đạo”.

Ban chỉ đạo.

Giải thích ý nghĩa của BCĐ

BCĐ có nghĩa “Ban chỉ đạo” trong tiếng Việt.