BCĐPCTNTƯ là gì? Nghĩa của từ bcđpctntư

BCĐPCTNTƯ là gì?

BCĐPCTNTƯ“Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương” trong tiếng Việt.

BCĐPCTNTƯ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCĐPCTNTƯ“Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương”.

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.

Giải thích ý nghĩa của BCĐPCTNTƯ

BCĐPCTNTƯ có nghĩa “Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương” trong tiếng Việt.