BCĐQG là gì? Nghĩa của từ bcđqg

BCĐQG là gì?

BCĐQG“Ban chỉ đạo Quốc gia” trong tiếng Việt.

BCĐQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCĐQG“Ban chỉ đạo Quốc gia”.

Ban chỉ đạo Quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của BCĐQG

BCĐQG có nghĩa “Ban chỉ đạo Quốc gia” trong tiếng Việt.