BCE là gì? Nghĩa của từ bce

BCE là gì?

BCE“Before Common Era” trong tiếng Anh.

BCE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCE“Before Common Era”.

Before Common Era: Trước công nguyên.

Một số kiểu BCE viết tắt khác:

Battlefield Co-ordination Element: Yếu tố phối hợp chiến trường.

Banque centrale européenne.
Tiếng Pháp, "Ngân hàng Trung ương Châu Âu".

Boundary-Control-Entity: Ranh giới-Kiểm soát-Thực thể.

Basic Chess Endings: Kết thúc cờ vua cơ bản.

Giải thích ý nghĩa của BCE

BCE có nghĩa “Before Common Era”, dịch sang tiếng Việt là “Trước công nguyên”.