BCHCD là gì? Nghĩa của từ bchcd

BCHCD là gì?

BCHCD“Ban chỉ huy chiến dịch” trong tiếng Việt.

BCHCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCHCD“Ban chỉ huy chiến dịch”.

Ban chỉ huy chiến dịch.

Giải thích ý nghĩa của BCHCD

BCHCD có nghĩa “Ban chỉ huy chiến dịch” trong tiếng Việt.