BCHTƯ là gì? Nghĩa của từ bchtư

BCHTƯ là gì?

BCHTƯ“Ban chỉ huy Trung ương” trong tiếng Việt.

BCHTƯ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCHTƯ“Ban chỉ huy Trung ương”.

Ban chỉ huy Trung ương.

Giải thích ý nghĩa của BCHTƯ

BCHTƯ có nghĩa “Ban chỉ huy Trung ương” trong tiếng Việt.