BCHTW là gì? Nghĩa của từ bchtw

BCHTW là gì?

BCHTW“Ban chỉ huy Trung ương” trong tiếng Việt.

BCHTW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCHTW“Ban chỉ huy Trung ương”.

Ban chỉ huy Trung ương.

Giải thích ý nghĩa của BCHTW

BCHTW có nghĩa “Ban chỉ huy Trung ương” trong tiếng Việt.