BCU là gì? Nghĩa của từ bcu

BCU là gì?

BCU“Basic Command Unit” trong tiếng Anh.

BCU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCU“Basic Command Unit”.

Basic Command Unit: Đơn vị chỉ huy cơ bản.

Một số kiểu BCU viết tắt khác:

Bengaluru City University: Đại học Thành phố Bengaluru.

British Canoe Union: Nghiệp đoàn ca nô Anh.

Bygeniou City United: Thành phố Bygeniou thống nhất.

Bugisu Cooperative Union: Liên minh hợp tác xã Bugisu.

Bumilangit Cinematic Universe: Vũ trụ điện ảnh Bumilangit.

British Commonwealth Union: Khối thịnh vượng chung Anh.

Balanced Configuration Unit: Đơn vị cấu hình cân bằng.

Central Bank of Uruguay: Ngân hàng trung ương Uruguay.

Beijing City University: Đại học thành phố Bắc Kinh.

BIOS Configuration Utility: Tiện ích cấu hình BIOS.

Birmingham City University: Đại học Thành phố Birmingham.

Body Central Unit: Bộ phận trung tâm cơ thể.

Business and Computer University: Đại học Kinh doanh và Máy tính.

Battle Creek Unlimited: Battle Creek không giới hạn.

Bethune-Cookman University: Đại học Bethune-Cookman.

Bird Control Unit: Bộ điều khiển chim.

Bethune–Cookman University: Đại học Bethune – Cookman.

Baxter Credit Union: Công đoàn tín dụng Baxter.

Birmingham Claimants Union: Công đoàn những người yêu cầu bồi thường Birmingham.

Barbados Cycling Union: Barbados đi xe đạp đoàn.

Giải thích ý nghĩa của BCU

BCU có nghĩa “Basic Command Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị chỉ huy cơ bản”.