BCY là gì? Nghĩa của từ bcy

BCY là gì?

BCY“Varanasi City” trong tiếng Anh.

BCY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BCY“Varanasi City”.

Varanasi City: Thành phố Varanasi.

Giải thích ý nghĩa của BCY

BCY có nghĩa “Varanasi City”, dịch sang tiếng Việt là “Thành phố Varanasi”.