BDA là gì? Nghĩa của từ bda

BDA là gì?

BDA“British Dental Association” trong tiếng Anh.

BDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDA“British Dental Association”.

British Dental Association: Hiệp hội nha khoa Anh.

Giải thích ý nghĩa của BDA

BDA có nghĩa “British Dental Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội nha khoa Anh”.