BDD là gì? Nghĩa của từ bdd

BDD là gì?

BDD“Body Dysmorphic Disorder” trong tiếng Anh.

BDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDD“Body Dysmorphic Disorder”.

Body Dysmorphic Disorder: Rối loạn biến dạng cơ thể.

Một số kiểu BDD viết tắt khác:

British Defence Doctrine: Học thuyết Quốc phòng Anh.

Giải thích ý nghĩa của BDD

BDD có nghĩa “Body Dysmorphic Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn biến dạng cơ thể”.