BDI là gì? Nghĩa của từ bdi

BDI là gì?

BDI“Burundi” trong tiếng Anh.

BDI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDI“Burundi”.

Burundi: Burundi.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của BDI

BDI có nghĩa “Burundi”, dịch sang tiếng Việt là “Burundi”.