BDSM là gì? Nghĩa của từ bdsm

BDSM là gì?

BDSM“Bondage and Discipline, Domination and Submission, Sadism and Masochism” trong tiếng Anh.

BDSM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDSM“Bondage and Discipline, Domination and Submission, Sadism and Masochism”.

Bondage and Discipline, Domination and Submission, Sadism and Masochism: Nô lệ và Kỷ luật, Thống trị và Phục tùng, Chủ nghĩa bạo dâm và Chủ nghĩa nam quyền.

Giải thích ý nghĩa của BDSM

BDSM có nghĩa “Bondage and Discipline, Domination and Submission, Sadism and Masochism”, dịch sang tiếng Việt là “Nô lệ và Kỷ luật, Thống trị và Phục tùng, Chủ nghĩa bạo dâm và Chủ nghĩa nam quyền”.