BDU là gì? Nghĩa của từ bdu

BDU là gì?

BDU“Battle-Dress Uniform” trong tiếng Anh.

BDU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BDU“Battle-Dress Uniform”.

Battle-Dress Uniform: Đồng phục Battle-Dress.

Giải thích ý nghĩa của BDU

BDU có nghĩa “Battle-Dress Uniform”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng phục Battle-Dress”.