BEL là gì? Nghĩa của từ bel

BEL là gì?

BEL“Belgium” trong tiếng Anh.

BEL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BEL“Belgium”.

Belgium: Bỉ.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu BEL viết tắt khác:

Belgium: Bỉ.
ISO 3166 trigram: be.

Giải thích ý nghĩa của BEL

BEL có nghĩa “Belgium”, dịch sang tiếng Việt là “Bỉ”.