BEO là gì? Nghĩa của từ beo

BEO là gì?

BEO“Banquet Event Order” trong tiếng Anh.

BEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BEO“Banquet Event Order”.

Banquet Event Order: Thứ tự sự kiện tiệc.

Giải thích ý nghĩa của BEO

BEO có nghĩa “Banquet Event Order”, dịch sang tiếng Việt là “Thứ tự sự kiện tiệc”.