BES là gì? Nghĩa của từ bes

BES là gì?

BES“Budget Estimate Submission” trong tiếng Anh.

BES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BES“Budget Estimate Submission”.

Budget Estimate Submission: Trình Dự toán Ngân sách.

Một số kiểu BES viết tắt khác:

Caribbean Netherlands: Caribe Hà Lan.
ISO 3166 bát quái - Bonaire, Sint Eustatius và Saba.

Giải thích ý nghĩa của BES

BES có nghĩa “Budget Estimate Submission”, dịch sang tiếng Việt là “Trình Dự toán Ngân sách”.