BESS là gì? Nghĩa của từ bess

BESS là gì?

BESS“Business, Education, and Social Sciences” trong tiếng Anh.

BESS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BESS“Business, Education, and Social Sciences”.

Business, Education, and Social Sciences: Kinh doanh, Giáo dục và Khoa học Xã hội.

Giải thích ý nghĩa của BESS

BESS có nghĩa “Business, Education, and Social Sciences”, dịch sang tiếng Việt là “Kinh doanh, Giáo dục và Khoa học Xã hội”.