BFA là gì? Nghĩa của từ bfa

BFA là gì?

BFA“Burkina Faso” trong tiếng Anh.

BFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFA“Burkina Faso”.

Burkina Faso: Burkina Faso.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của BFA

BFA có nghĩa “Burkina Faso”, dịch sang tiếng Việt là “Burkina Faso”.